مرتضی رحمانی

رتبه علمی: استادتلفن:

02144238171-5
داخلی 517

پست الکترونیکی:


نام مرکز:
دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی

رشته:
آمار - ریاضی

دکتر مرتضی رحمانی

رتبه: استادتلفن:

02144238171-5
داخلی 517

پست الکترونیک:


نام مرکز:
دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی

رشته:
آمار - ریاضی

سوابق اجرایی

مدت تصدي پست عنوان مسئوليت
تاتاريخ ازتاريخ
ادامه دارد 79/2/10 مدير آموزش و تحصيلات تکميلي
ادامه دارد 90/10/20 مدیر گروه تخصصی علوم پایه جهاد دانشگاهی
79/11 78/11 معاون آموزشي دانشكده علوم پايه دانشگاه شاهد
74/11 69/8 مسئول شاخه آناليز  عددي گروه رياضي جهاد دانشگاهي واحد شريف
74/11 70/6 مسئول شاخه رياضي دفتر مركزي
ادامه دارد 80 عضو شاخه رياضي دفتر مركزي
ادامه دارد 86/2 عضو شوراي بررسي نهائي طرحهاي جهاد دانشگاهي
88/3/1 85/7/2 عضو هيئت مديره موسسه آموزشي ساپکو
87/3/1 85/9 عضو کميته تخصصي رياضي دانشکده علوم پايه دانشگاه شاهد
ادامه دارد 86/8/30 عضو كميسيون تخصصي گروه علوم پايه هيات مميزه جهاد دانشگاهي
ادامه دارد 86/8/30 عضو كميته  تخصصي گروه علوم پايه كميسيون ارتقاء مركزي جهاد دانشگاهي
90/10/10 88/10/10 مدير گروه علوم پايه دانشگاه علم و فرهنگ
ادامه دارد 90/9 عضو هسته قطب اندازه گيري دقيق ابعادي

تحصیلات

  • کارشناسی ، 1365 ، رياضي كاربردي ، دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد ، 1370 ، رياضي كاربردي _ آناليز ، دانشگاه کرمان
  • دکتری ، 1376 ، رياضي كاربردي _ آناليز ، دانشگاه کرمان

مقالات مجله‌ای


کتب


لیست تدریس